Table of Contents là gì

Table of contents là một bảng mục lục, thường viết tắt là TOC, là danh sách các mục, thường xuất hiện trước trang bắt đầu của một tác phẩm, là thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế.

Table of contents nghĩa là mục lục (sách),… Mục lục thường bao gồm các tiêu đề hay mô tả của các chương. Các báo cáo chính thức (mười trang trở lên và quá dài để ghi vào bản ghi nhớ hay thư) cũng có mục lục. Trong một cuốn sách tiếng Anh, mục lục thường xuất hiện sau trang tiêu đề, thông báo bản quyền và trong các tạp chí kỹ thuật, phần tóm tắt, trước bất kỳ danh sách bảng hay số liệu nào, lời nói đầu và lời tựa. Mục lục in cho biết số trang nơi bắt đầu của mỗi phần. Ngoài ra trong lĩnh vực hóa học và vật liệu, chúng ta có thể hiểu Table of contents nghĩa là bảng thành phần.

Các loại TOC

Single Level TOC.

Table of contents là gì,SGVSubdivided TOC.

Multi-Level TOC.

Academic TOC.

Một số từ liên quan, đồng nghĩa

Agenda [ə’dʒendə]: Mục.

Appendix [ə’pendiks]: Phụ lục.

Catalogue [‘kætəlɔg]: Bảng mục lục.

Index [‘indeks]: Bảng liệt kê.

Statistics [stə’tistiks]: Bảng thống kê.

Summary [‘sʌməri]: Bản tóm tắt, sơ lược.

Bài viết Table of contents là gì được tổng hợp bởi canhocitygarden.org.

0913.756.339