Bác sĩ y khoa là gì

Medical doctor là cách gọi tiếng Anh cho bác sĩ y khoa, phiên âm là “/ˈmedɪkl ˈdɒktə(r)/”. Các bác sĩ y khoa chịu trách nhiệm đánh giá tình trạng sức khỏe, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, lập kế hoạch điều trị và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Bác sĩ y khoa là medical doctor, phiên âm /ˈmedɪkl ˈdɒktə(r)/. Các bác sĩ y khoa chuyên về các lĩnh vực cụ thể về sức khoẻ, chẳng hạn như da liễu, thần kinh, dạ dày và ruột hoặc phụ khoa khi cần họ cũng có thể thực hiện phẫu thuật.

MD là từ viết tắt của cụm từ a medical doctor or physician. Đây là một học vị trong chuyên ngành y khoa rất phổ biến tại nhiều quốc gia.

Một số từ vựng về y khoa:

Thoracic surgeon /θɔːˈræsɪk ˈsɜːdʒən/: bác sĩ ngoại lồng ngực.

Specialist doctor /ˈspeʃəlɪst ˈdɒktə(r)/: bác sĩ chuyên khoa.

Traumatologist: bác sĩ chuyên khoa chấn thương.

Surgery /ˈsɜːdʒəri/: khoa ngoại.

Internal medicine /ɪnˈtɜːnl ˈmedɪsn/: khoa nội.

Bachelor of Medicine /ˈbætʃələ(r) əv ˈmedɪsn/: Cử nhân y khoa.

Doctor of Medicine /ˈdɒktə(r) əv ˈmedɪsn/: Tiến sĩ y khoa.

Một số câu về y khoa:

He is a medical doctor by profession, graduating from the University of Havana in 1953.

Ông là một bác sĩ y khoa chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học Havana năm 1953.

My professional years as a medical doctor gave me a profound respect for the human body.

Những năm hành nghề làm bác sĩ y khoa đã giúp tôi có được sự kính trọng vô cùng đối với cơ thể con người.

Pregnancy-care personnel has traditionally trained with live patients.

Đội ngũ y bác sĩ khoa sản thường thực tập trực tiếp trên bệnh nhân.

Bài viết bác sĩ y khoa tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhocitygarden.org.

0913.756.339